Asemblea Xeral Ordinaria. Mércores 28 de novembro ás 19,30 h.

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Benquerido socio e socia:En reunión de Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o día 28 de novembro de 2018, resolveuse o seguinte:Nomear a candidatura á Xunta Directiva da entidade cultural Ateneo Ferrolán, composta por:


Presidente: Francisco Javier Montero Dongil

Vicepresidente: Luis Calvo Teijo

* Tesoureria: Sonia Mauriz Pereira *

Contador: Ana Pernas Marquez

Secretaria: Angeles Delgado Pérez

Bibliotecario: Alejandro Rey López

Vogais:

Florentino Martínez Vazquez

Anxeles Seoane Fernandez

* Con data 06.02.2019 na reunión da Xunta Directiva 

Acórdase: Nomear a Florentino Martínez Vázquez como Tesoureiro desta entidade en sustitución de Sonia Mauriz Pereira, ao asumir ésta unha nova responsabilidad en política que podría ser funcionalmente incompatible 

.........................................................................................................................................................

Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará no Salón de Actos do Ateneo, o
mércores día 28 de novembro de 2018 ás 19,30 horas en primeira convocatoria e ás 20 horas en segunda, coa seguinte
ORDE DO DÍA
1.- Lectura e aprobación da Acta da Asemblea Xeral anterior.
2.- Informe de xestión da Xunta Xestora
3.- Informe económico da Xunta Xestora
4.- Rogos e preguntas
5.- Elección da nova Xunta Directiva


O proceso electoral rexerase polo establecido no Capítulo XI dos Estatutos segundo o seguinte calendario:


16 de outubro - Último día para posible impugnación da Convocatoria de Eleccións
18 de outubro - Último día para Constitución da Mesa Electoral
26 de outubro - Inicio prazo para presentación de Candidaturas
5 de novembro - Último día para presentación de Candidaturas
12 de novembro - Proclamación de Candidaturas
14 de novembro - Inicio da Campaña Electoral
28 de novembro - Celebración da Asemblea Xeral
- Elección da nova Xunta Directiva


No período da Campaña Electoral (entre os días 14 e 27 de novembro) tódalas Candidaturas poderán utiliza-lo Censo de Socios/as, así como dispoñer das dependencias do Ateneo Ferrolán para desenvolvela súa campaña.

Sen máis e agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo,

Asdo.- A Xunta Xestora


Ferrol 11 de outubro de 2018

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails